داوری

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • avatar

  کارگاه آموزشی سیستم نرم افزار بیمه فناوران

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 8 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 48

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • اندیشکده بیمهاندیشکده بیمه
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزشی بررسی پرونده های بستری بیمارستانی (*حضوری*)

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 3

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • اندیشکده بیمهاندیشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
  • دکتر فراز رنج پور-دکترای حرفه‌ای پزشکیدکتر فراز رنج پور-دکترای حرفه‌ای پزشکی
 • avatar

  کارگاه آموزشی داوری در بیمه

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 8 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 32

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • آرم اندیشکدهآرم اندیشکده
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره کارگزاری بیمه

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 40 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 9

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه