داوری

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

 • avatar

  دوره آشنایی و ارزیابی خسارت خودروهای سنگین

  900,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 0

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزشی سیستم نرم افزار بیمه فناوران

  300,000 تومان

  • 8 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 11

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • دوره ویژهدوره ویژه
  • استاد آقای هاشم زادهاستاد آقای هاشم زاده
 • avatar

  دوره آموزشی دریافت کد نمایندگی جنرال

  1,300,000 تومان

  • 140 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 19

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره ارزیابی خسارت (دروس عمومی) ویژه اخذ پروانه

  700,000 تومان

  • 56 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 120

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت آتش سوزی

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 11

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزشی بررسی پرونده های بستری بیمارستانی (*حضوری*)

  2,500,000 تومان

  • 18 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 1

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
  • دکتر فراز رنج پور-دکترای حرفه‌ای پزشکیدکتر فراز رنج پور-دکترای حرفه‌ای پزشکی
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت اتومبیل

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 18

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت باربری، کشتی و هواپیما

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 4

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت کشاورزی، دام و طیور

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 1

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت مسئولیت

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 21

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت مهندسی

  500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 43

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزشی داوری در بیمه

  300,000 تومان

  • 8 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 28

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه