داوری

نمایش دادن همه 12 نتیجه

 • avatar

  دوره آموزشی سیستم نرم افزار بیمه فناوران

  300,000 تومان

  • 8 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 40

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزشی دریافت کد نمایندگی جنرال

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 140 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 19

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره ارزیابی خسارت بیمه (دروس عمومی) ویژه اخذ پروانه

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 56 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 142

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت آتش سوزی

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 12

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزشی بررسی پرونده های بستری بیمارستانی (*حضوری*)

  2,500,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 3

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
  • دکتر فراز رنج پور-دکترای حرفه‌ای پزشکیدکتر فراز رنج پور-دکترای حرفه‌ای پزشکی
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت اتومبیل

  600,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 32

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت باربری، کشتی و هواپیما

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 4

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت کشاورزی، دام و طیور

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 1

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت مسئولیت

  600,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 26

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره تخصصی ارزیابی خسارت مهندسی

  600,000 تومان

  • 24 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 47

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره آموزشی داوری در بیمه

  300,000 تومان

  • 8 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 30

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه
 • avatar

  دوره کارگزاری بیمه

  به زودی دوره فعال خواهد شد!

  • 40 ساعت

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 9

   تعداد دانشجو
  • زیر نظر شرکت ایرانیان پوششزیر نظر شرکت ایرانیان پوشش
  • تحت نظارت بیمه مرکزیتحت نظارت بیمه مرکزی
  • با مشارکت پژوهشکده بیمهبا مشارکت پژوهشکده بیمه
  • اساتید مجرباساتید مجرب
  • دوره ویژهدوره ویژه